305
Landschapszone geschikt voor kamsalamander

Landschapszone geschikt voor kamsalamander

geplaatst op 31-03-2021 door Redactieteam Laren Gelderland

Stichting Natuur in de Graafschap deed in 2018 onderzoek naar het voorkomen van de kamsalamander in het oostelijk deel van Lochem. Ten noorden van Twentekanaal zijn in het gebied dat VerwoldeAmpsen en Groot Dochteren omvat 65 poelen onderzocht. Enkele ouderdieren verschenen in het schepnet en in vijftien poelen zijn eitjes waargenomen. Meest geclusterd in drie tot vijf poelen op de landgoederen die als kerngebied / -populaties zijn aangeduid.

Naast voorkomen van de soort is ook het leefgebied op kwaliteit beoordeeld. Zo is o.a. bovenmatige schaduw, de aanwezigheid van vis, zuurgraad van water en verlanding (dichtgroeien) gemeten. Omdat de kamsalamander een beperkte actieradius heeft (ca. 500 m.), is ook de omgeving beoordeeld op de bereikbaarheid van andere populaties. Van belang voor noodzakelijke-, genetische uitwisselingen tussen populaties. In agrarisch cultuurlandschap blijkt dat vaak niet meer mogelijk.

Versterken kerngebieden

Hoewel het aantal poelen met eitjes verrassend groot was, is er op landgoederen ook sprake van achterstallig onderhoud en liggen poelen soms geïsoleerd. Naast slechte bereikbaarheid van andere populaties, was dit aanleiding ook een verbeterplan te maken. Dit plan is door prov. Gelderland en gemeente Lochem (co financiers van het onderzoek) enthousiast ontvangen. Zo’n plan sloot n.l. goed aan op het provinciaal prioritaire soortenbeleid en de biodiversiteitsplannen van beide overheden.

Landgoedeigenaren zijn in 2019 geïnformeerd over waarnemingen en bevindingen in samenhang met een advies over achterstallig onderhoud en functionele spreiding van poelen over het landgoed. Op beide worden intussen maatregelen uitgevoerd die primair de populaties binnen kerngebieden duurzaam versterken.

Verbindingen in cultuurlandschap

Verbinden van populaties door agrarisch cultuurlandschap maakt deel uit van het verbeterplan. Aan de noordkant van het Twentekanaal zijn drie verbindingen voorzien. Strategisch afgestemd op de ligging van poelen op de landgoederen Ampsen , Verwolde en Kranengoor (fig. 1). Zo’n denkbeeldige verbinding is een landschapszone van ca. 500 m breed. Omvat natuurlijk veel grasland en akkers met plaatselijk bosjes met houtsingels of struweel op perceel-, of kavelgrenzen. Poelen liggen er verspreid op max. ca. 500 m. van elkaar en sluiten aan op een samenhangend patroon van landschapselementen.

Deze verbindingen kunnen goed en voor veel diersoorten tegelijk functioneren, mits die naast voedsel, voldoende dekking, rustplekken, soms poelen én samenhang hebben. Die geschiktheid krijgt vorm in een mix van bomen, struweel, kruidenzomen en grassen. Specifiek voor veel diersoorten, ook voor de kamsalamander is een rijke strooisel laag. Deze kenmerken maken de verbindingen veelkleurige bronnen van biodiversiteit.

Oproep grondeigenaren

Stichting Natuur in de Graafschap (SNG) wil dit jaar een landschapszone tussen Ampsen en Verwolde geschikt maken voor de kamsalamander. Dat gebeurt vanuit het project “Lochem Oost Natuur Inclusief”. Deze zone volgt globaal de Dijkmansweg langs de west-, maar meest aan de oostkant gelegen. Bent u grondeigenaar in dit gebied en heeft u belangstelling, dan kunt u zich melden via sng-lochem@planet.nl In een ‘veldoverleg’ krijgen belangstellenden informatie over de landschapselementen. Bijv. over type, ligging, samenstelling enz. Ook over elementen en kwaliteiten die voor kamsalamanders e.a. aanvullend gewenst zijn. In een daaropvolgende uitwerking van maatregelen, kosten, subsidies en meer, krijgen belangstellenden kosteloos een plan-voorstel aangereikt. Overweegt u het plan uit te voeren, dan krijgt u een offerte van ’t Onderholt aangeboden en besluit dan of u meedoet.

Uitvoering van alle maatregelen is in najaar van 2021 voorzien. Als één project worden deze aan Onderholt overgedragen. Met actuele COVID-19 maatregelen wordt rekening gehouden.

Johan Busger op Vollenbroek

comments powered by Disqus
Airco HarkinkBranjiSuper SnackReneBrunsBranjiGoossens