Privacybeleid

Privacybeleid


Stichting Kulturhus ’t Kruispunt volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het algemeen kan gesteld worden dat het Kulturhus in het kader van privacy:

 • Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Om uitdrukkelijke toestemming vraagt als zij deze nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische structuren heeft zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op verzoek persoonsgegevens zal verwijderen, mits wetgeving dit toestaat
 • Op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteert.

Kulturhus ’t Kruispunt heeft persoonsgegevens van haar donateurs (Noabers), klanten en leveranciers en van haar personeel en vrijwilligers.

 1. Donateurs
  Het Kulturhus heeft persoonsgegevens van haar donateurs. Deze zgn. Noabers doneren jaarlijks een overeengekomen geldbedrag.
  Van de donateurs zijn NAW- en contactgegevens en bankrekeningnummer geregistreerd om jaarlijks de donatie te kunnen innen. Deze gegevens worden bewaard door een extern administratiekantoor waarmee het Kulturhus een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.
  De persoonsgegevens van donateurs worden alleen door het Kulturhus gebruikt zoals hierboven beschreven en worden niet ter beschikking gesteld aan derden.
 2. Klanten en leveranciers.
  Het Kulturhus heeft contactgegevens van haar debiteuren en crediteuren ten behoeve van financiële administratie. Het boekhoudpakket is met wachtwoord beveiligd en alleen toegankelijk voor beheerder en extern administratiekantoor.

Facturen, grootboeken en jaarrekeningen worden minimaal zeven jaar bewaard zoals wettelijk voorgeschreven in een alleen voor personeel toegankelijke ruimte.

Persoonsgegevens van debiteuren worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Desgewenst kan het privacybeleid ten aanzien van personeel en vrijwilligers bij het Kulturhus worden opgevraagd.

comments powered by Disqus